Gebruikerslogin

InloggenRegistreer
Wachtwoord vergeten?

Visie en Beleid

LOB kan een belangrijke bijdrage leveren aan doorstroom en talentontwikkeling binnen de instelling. Om dat te realiseren is er verbinding nodig tussen het onderwijs dat gegeven wordt, de organisatie van de school, de visie op en de doelen van LOB.

LOB vraagt om een beleidsplan, waarin een meerjarenplanning en een vertaling in middelen (menskracht, financiën, professionaliseringsbudgetten en materialen) zijn opgenomen. Het beleidsplan helpt om de geformuleerde visie en doelen op hoofdlijnen uit te werken en te monitoren. Vervolgens wordt met een werkplan vormgegeven aan de concrete uitwerking op team- of afdelingsniveau van dat beleid in de school.

Visie op en doelen van loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) kan binnen de school een bijdrage leveren aan het bevorderen van doorstroom - binnen de instelling zelf en richting het vervolgonderwijs - en het stimuleren van talentontwikkeling.

Traditioneel is LOB gericht op het ondersteunen van de leerling bij de keuze van een sector/profiel, vakkenpakket en vervolgopleiding. Gelet op doorstroom, talentontwikkeling en de huidige kennismaatschappij is LOB breder geworden dan alleen het begeleiden van een ´eenmalige beslissing aan de start van een werkend leven´. Binnen LOB staat het begeleiden van leerlingen naar 'een flexibele loopbaan1 gedurende hun leven' centraal. Leven in de huidige kennismaatschappij betekent een leven lang leren waarbij iedereen zélf verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar loopbaan. Om in die mate zelfsturend te kunnen zijn, is ook het ontwikkelen van loopbaancompetenties belangrijk:

  • kwaliteitenreflectie: het vermogen om eigen kwaliteiten en unieke talenten die benut worden tijdens het leren en werken, te ontdekken en waarderen;
  • motievenreflectie: het vermogen om eigen wensen en waarden die van sturend belang zijn tijdens het leren en werken, te ontdekken en waarderen;
  • opleidings- en werkexploratie: het vermogen om je persoonlijke mogelijkheden en uitdagingen in studie en werk te onderzoeken;
  • loopbaansturing: het vermogen om initiatief te nemen en in actie te komen als om eigen ambities te realiseren;
  • netwerken: het vermogen contacten aan te gaan en te onderhouden om ambities te realiseren.

'Een leven lang leren' betekent óók dat LOB een proces is dat in het vervolgonderwijs en daarna blijft doorgaan. Huidige en toekomstige leerlingen moeten het onderwijs verlaten met een stevige basis aan kennis, vaardigheden en kwalificaties, om een goede kans in de banenmarkt te hebben. Tot die basis behoort ook de competentie om met veranderingen2 en onzekerheid om te gaan.

1) OECD (2004) Career guidance: a handbook for policy makers. Paris: OECD
2) Kuijpers, M. (2003) Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘Competenties’ Proefschrift Universiteit Twente. Enschede: Twente University Press.

Draagvlak en leiderschap

De plaats van LOB in de school wordt verstevigd wanneer er een expliciete verbinding is tussen onderwijsinhouden, organisatie van de school en de LOB-visie & -doelen. Deze verbinding voorkomt dat LOB een andere plek en invulling krijgt dan in de visie en doelen geformuleerd zijn en borgt duurzaamheid als een bestuurder, schoolleider of LOB-begeleider vertrekt.

Om draagvlak voor de LOB-visie en -doelen onder alle betrokken bij de uitvoering van LOB in een school te realiseren, neemt de schoolleider de verantwoordelijkheid voor LOB zichtbaar met andere leidinggevenden op zich, waarbij hij alle betrokkenen actief betrekt in het proces.

Het draagvlak voor de visie en doelen van LOB blijkt dus uit de actieve betrokkenheid van elke docent bij het uitvoeren van LOB-activiteiten binnen en buiten vaklessen.

Beleid

Visie en doelen zijn uiteengezet in een LOB-beleidsplan dat onder meer een meerjarenplanning en een vertaling van beleid in middelen bevat. Met middelen wordt gedoeld op: mensen, tijd, technologie, gesprekruimtes, instrumenten, gerichte LOB-professionalisering, budget. Er wordt jaarlijks een structureel percentage van de schoolbegroting gereserveerd voor en besteed aan LOB.

Het LOB-beleidsplan benoemt de monitoring van het LOB-beleid. Die houdt in dat de school gegevens verzamelt om de realisatie van het LOB-beleid te volgen: doen we wat we hebben vastgelegd en bereiken we onze doelstellingen? Die doelstellingen zijn meetbaar geformuleerd.

De stelselmatige evaluatie van de LOB-activiteiten levert de school enerzijds informatie op over de behaalde effecten op leerling niveau en anderzijds over de vraag of de geboden activiteiten voldoende tegemoet komen aan de behoeften van de leerling(en).

Monitoring en evaluatie van LOB maken deel uit van de interne kwaliteitszorgcyclus in de school. Op basis van die gegevens en op basis van actuele inzichten en onderzoeken wordt indien nodig beleid, koers, activiteiten en het professionaliseringplan van LOB bijgesteld.

Een LOB-werkplan

De school beschikt over een LOB-werkplan, een praktische uitwerking van het LOB-beleid.

Het LOB-werkplan kent een loopbaanleerlijn waarbinnen alle activiteiten en hun beoogde doelen zijn opgenomen. Duidelijk is wie wat doet, wanneer, met welke middelen en met welk doel.

Verder wordt duidelijk hoe de activiteiten bijdragen aan doorstroom binnen de instelling en doorstroom richting vervolgonderwijs. Tot slot voorziet het LOB-werkplan in individueel maatwerk om zo aan te sluiten bij de verschillende behoeften van leerlingen.


Externe partijen Ouders en verzorgers Professionalisering Rollen en taken in de school Determinatie en advisering Krachtige (loopbaangerichte) leeromgeving De vorm van LOB in het curriculum Inhoud van LOB Een LOB-werkplan Beleid Draagvlak en leiderschap Visie op en doel(en) van LOB – rationale