Gebruikerslogin

InloggenRegistreer
Wachtwoord vergeten?

Organisatie

Om LOB schoolbreed te laten leven, moet de schoolleiding het personeel ook schoolbreed bij LOB betrekken. Dit stimuleert ook dat de uitvoering van het LOB-beleid door alle betrokkenen gedragen wordt. Om LOB daarbij goed te organiseren en uit te voeren is een heldere rolverdeling nodig. Het is dus van belang dat duidelijk is wie de uitvoerende en leidinggevende LOB-rollen hebben en wat deze inhouden. Elke school maakt hierin haar eigen keuzes, als het gaat om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Ook wordt er vanuit, visie, doelen en activiteiten op het gebied van LOB een professionaliseringplan gemaakt voor de betrokken medewerkers. In dit professionaliseringsplan staan ambities en kwaliteiten van de betrokken medewerkers centraal. Op deze wijze wordt er een koppeling naar de loopbaanontwikkeling van de betrokken medewerkers gemaakt.

Advisering en loopbaanbesluitvorming

In de adviseringsprocedure in de school staan de voorkeuren en mogelijkheden van de leerling centraal. De LOB-begeleider overlegt met betrokken docenten over de advisering van een leerling zowel op het gebied van voortgang binnen de school als doorstroom naar vervolgonderwijs. Uiteindelijk reageert het docententeam met haar advies op de voorkeuren van de leerling.

De LOB-begeleider en het docententeam sluiten in advisering en begeleiding aan bij de behoeften van de verschillende leerlingen en doen daarbij recht aan verschillen in omstandigheden en belangen van leerlingen in het proces van loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

De begeleider/mentor gaat met de leerling en diens ouders in open overleg over het advies. Uiteindelijk nemen de leerling en ouders/verzorgers het definitieve besluit passend bij de kwaliteiten en ambities van de leerling.

Rollen en taken in de school

De schoolleiding neemt eindverantwoordelijkheid voor LOB. De schoolbrede verantwoordelijkheid voor LOB betekent wel dat de schoolleiding alle betrokkenen bij LOB actief betrekt en in onderling overleg duidelijk aangeeft wat er van ieder verwacht wordt in rollen en taken. Op deze wijze maakt elke school eigen keuzes passend bij de visie, doelen en inhouden van LOB ten aanzien van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

In de praktijk is de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de LOB gedelegeerd aan de LOB-coördinator of decaan.

Lijnfunctionarissen als teamleiders en coördinatoren werken in hun rol als leidinggevende voor de LOB-begeleiders nauw samen met de LOB-coördinator of decaan.

Afhankelijk van het LOB-beleid van de school krijgt, of wel de vakdocent of de klassendocent(mentor) de rol van LOB-begeleider; het eerste aanspreekpunt loopbaanvragen. We spreken hier over 1e-lijnsbegeleiders. Voor de leerling moet ook duidelijk zijn wie de vakgebonden en wie de vakoverstijgende loopbaanbegeleiding verzorgt en wat deze inhoudt. Wanneer hierbij meerdere 1e-lijnsbegeleiders betrokken zijn zorgen de leidinggevenden voor afstemming. Indien de vraag van de leerling de competentie of beschikbare tijd van de 1e-lijnsbegeleider te boven gaat, heeft deze de mogelijkheid de leerling te verwijzen naar een 2e-lijnsbegeleider (LOB-coördinator of decaan). Een verwijzing naar een 3e-lijnsbegeleider (d.w.z. externe begeleiders actief in LOB), verloopt altijd via de LOB-coördinator of decaan.

Professionalisering

Een verandering in de visie, doelen en activiteiten op het gebied van LOB betekent dat de school zich ook heroriënteert op de benodigde inzichten en competenties van betrokken medewerkers en hiervoor een passend professionaliseringplan opstelt. Dit proces start bij de schoolleiding.

Het bewust worden van 'de meerwaarde van LOB, in het kader van talentontwikkeling en doorstroom binnen school en naar vervolg onderwijs', bij alle betrokkenen bij LOB is een belangrijke eerste stap in het kader van professionalisering.

De school ontwikkelt de professionaliteit van alle betrokkenen bij LOB door de kwaliteiten en ambities van medewerkers mee te nemen als belangrijk uitgangspunt binnen het professionaliseringsplan. Dit plan beschrijft welke LOB-deskundigheid nodig is en hoe betrokken medewerkers dit gebied 'deskundig worden en blijven', vormgeven.

Dit kan op vele manieren: specifieke en relevante nascholing, training, supervisie, studiebezoek, deelname aan lerende netwerken, uitvoeren van actieonderzoek, uitwisseling van docenten met externe partijen, etc.

LOB-professionalisering van een medewerker past binnen de aandacht voor de eigen loopbaanontwikkeling.
De taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid als eerste- of tweedelijner op LOB-terrein vormen een onderdeel van elk functioneringsgesprek. De school waardeert de inspanning van het personeel op het gebied van LOB, dit in de zin van complimenten en functiemix.


Externe partijen Ouders en verzorgers Professionalisering Rollen en taken in de school Determinatie en advisering Krachtige (loopbaangerichte) leeromgeving De vorm van LOB in het curriculum Inhoud van LOB Een LOB-werkplan Beleid Draagvlak en leiderschap Visie op en doel(en) van LOB – rationale